1. ΓΕΝΙΚΑ:
To easymove.gr είναι ένας ιστότοπος που απευθύνεται αφενός σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταφορές πραγμάτων και εμπορευμάτων και αφετέρου σε όσους παρέχουν κάθε τύπου μεταφορικές υπηρεσίες. Στον ιστότοπο easymove.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές και οι μεταφορείς ή οι μεταφορικές εταιρείες να υποβάλλουν αντίστοιχες προσφορές με την επιδίωξη να συναφθεί σύμβαση μεταφοράς μεταξύ των δύο πλευρών.
Οι όροι που ακολουθούν ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου easymove.gr είτε χρήστη, είτε πελάτη, είτε επισκέπτη ανεξάρτητα από το αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ:
Εγγεγραμμένο μέλος: Είναι κάθε πρόσωπο νομικό ή φυσικό που έχει αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στον ιστότοπο easymove.gr

Χρήστης: Είναι κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο καταχωρεί αναλυτικά ή περιληπτικά αίτημα για την μεταφορά αντικειμένων και ενδιαφέρεται να λάβει αντίστοιχες προσφορές.

Μεταφορέας: Οποιος έχει κατ΄επάγγελμα την ιδιότητα του μεταφορέα και υποβάλλει προσφορές στον ενδιαφερόμενο χρήστη με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μεταφοράς και ανάληψης του μεταφορικού έργου.

Επισκέπτης: Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα easymove.gr χωρίς να είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Κωδικός πρόσβασης (password): Είναι ο κωδικός που χορηγείται αφορά σε ένα μέλος του easymove.gr. Ο κωδικός αυτός επιτρέπει στο μέλος να έχει πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου. Κάθε μέλος μπορεί να έχει μόνο ένα κωδικό πρόσβασης. Η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους και ο ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη για την κακή χρήση ή την απώλεια του κωδικού αυτού. Η χρήση του κωδικού και των υπηρεσιών του ιστότοπου είναι δυνατή από υπαλλήλους ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο εφόσον έχει γνωστοποιηθεί αυτό στους διαχειριστές- υπεύθυνους του ιστότοπου και έχει δοθεί η σχετική έγκριση.

Εγγραφή: Ως εγγραφή νοείται η δημιουργία λογαριασμού στο easymove.gr η οποία γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η εγγραφή συντελείται με την χορήγηση κωδικού πρόσβασης και ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων του easymove.gr. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο ή από πλήρως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κατά την εγγραφή το easymove.gr δικαιούται να ζητήσει κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που κρίνει ότι απαιτείται προκειμένου η σχεττκή αίτηση να γίνει δεκτή.

3. ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα εγγεγραμένα μέλη είναι υπεύθυνα για την διαφύλαξη του απόρρητου του κωδικού πρόσβασης. Κάθε ζημία που τυχόν προκύψει και που οφείλεται σε κακή, αθέμιτη ή και λανθασμένη χρήση των κωδικών πρόσβασης από τρίτο πρόσωπο βαρύνει απολύτως το εγγεγραμμένο μέλος. Συνομολογείται ότι η χρήση των κωδικών και των υπηρεσιών του easymove.gr κατά αμάχητο τεκμήριο προήλθε από το εγγεγραμμένο μέλος που είναι και αποκλειστικός δικαιούχος των κωδικών. Κάθε παροχή υπηρεσίας προς τα μέλη ξεκινάει από τη στιγμή που τα μέλη έχουν αποδεχθεί πλήρως και ολόκληρο το παρόν συμφωνητικό. Εναντίωση ή ακύρωση επιμέρους όρων ή ολόκληρου του συμφωνητικού δε μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν έχει ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι μεταφορείς πρέπει:
α) Να τηρούν τη σύμβαση μεταφοράς που συνάπτουν με κάθε χρήστη στα πλαίσια που προβλέπονται από την νομοθεσία.
β) Να παρέχουν την υπηρεσία η οποία συμφωνήθηκε με το τίμημα που συμφωνήθηκε στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις και οι επιβαρύνσεις καθώς και οι φόροι, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δασμοί, τέλοι εισαγωγής ή εξαγωγής που οφείλονται για τα αντικείμενα που μεταφέρονται υπολογίζονται ξεχωριστά.
γ) Οι μεταφορείς δεν πρέπει να δίνουν εικονικές προσφορές απέναντι σε δική τους προσφορά, ή να χρησιμοποιούν συνεργάτες ή υπαλλήλους τους για το σκοπό αυτό.
δ) Δεν πρέπει να παραπλανούν σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
ε) Δεν πρέπει να αρνούνται την αμοιβή τους για κάποια μεταφορά εφόσον η προσφορά τους έχει γίνει δεκτή.
στ) Δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τον χρήστη εκτός αν έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση από το easymove.gr.
ζ) Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους ή στοιχεία απευθείας επικοινωνίας μαζί τους προς τους χρήστες με κανένα τρόπο (πχ. χρήση φωτογραφιών, εικόνων, λογοτύπων κλπ).

Οι χρήστες δεν πρέπει:
α) Να υποβάλλουν δικές τους εικονικές προσφορές προκειμένου να πετύχουν ανταγωνιστικότερες προσφορές από τους μεταφορείς.
β) Να παρεμβαίνουν στις καταχωρήσεις άλλων χρηστών.
γ) Να αναρτούν ή να δημοσιεύουν ενοχλητικές ή προσβλητικές καταχωρήσεις.
δ) Να διανέμουν τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν το easymove.gr ή τους χρήστες του.
ε)Να συλλέγουν ή να συγκεντρώνουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες.

4. ΧΡΗΣΗ του easymove.gr:
Η χρήση του ιστότοπου δεν επιτρέπεται από ανήλικους ή άτομα που δεν έχουν πλήρη ικανότητα κατάρτησης διακοιπραξιών.
Η χρήση του ιστότοπου δεν επιτρέπεται για τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς που απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστότοπου για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την αθέμιτη δημοσίευση αναληθών ή παραπλανητικών δυσφημιστικών σχολίων και γενικά για τη δημοσίευση πληροφοριών που προστατεύονται από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
Η χρήση του ιστότοπου δεν επιτρέπεται για την αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εν γένει ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρά μόνο αν υπάρχει η σαφής συγκατάθεση του χρήστη ή του παραλήπτη. Ομοίως δεν επιτρέπεται η συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν σε οποιονδήποτε χρήστη του easymove.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη, κακή, αθέμιτη χρήση ή γενικότερα χρήση που αντίκειται στους παρόντες όρους το easymove.gr μπορεί να αποστείλει προειδοποίηση ή ακόμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να περιορίσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη πρόσβαση στον ιστότοπο και σε λογαριασμούς μελών οι οποίοι κατά τεκμήριο εμπλέκονται στη παραβίαση των όρων λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση το easymove.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί προσωρινά ή μόνιμα ή ακόμα και να ακυρώνει κάθε λογαριασμό που κρίνει ότι παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του. Στη περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του λογαριασμού δεν δικαιούται να αντιταχθεί στη διακοπή ούτε έχει δικαίωμα να αξιώσει από τον ιστότοπο οτιδήποτε όπως ενδεικτικά, διαφυγόντα κέρδη, προσβολή προσωπικότητας κλπ.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
Α) Αν ο χρήστης ενεργεί ως καταναλωτής, έχει όλα τα δικαιώματα που του δίνει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα υπαναχώρησης του χρήστη πρέπει να ασκηθεί κατά του μεταφορέα γιατί αυτός είναι ο αντισυμβαλλόμενος.
Β) Όποιος από τους συμβαλλόμενους ζητήσει την ακύρωση της σύμβασης μεταφοράς οφείλει να εκθέσει λεπτομερώς και με σαφήνεια τους λόγους που καθιστούν την εκτέλεση της σύμβασης αδύνατη καθώς επίσης να κάνει προσπάθεια μερικής ή ολικής μεταβολής των όρων της συμφωνίας εφόσον αυτό είναι εφικτό και γίνεται δεκτό και από το άλλο μέρος ώστε να πραγματοποιηθεί τελικά η ολοκλήρωση της σύμβασης. Η σύμβαση που προέκυψε μετά την τροποποίηση των όρων και έγινε αποδεκτή και από τα δύο μέρη, ισχύει όπως τροποποιήθηκε και εγείρει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή αμοιβής ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη κρίση του easymove.gr με βάση τους παραπάνω όρους.

Το easymove.gr μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση του ιστότοπου σε όσους διαπιστώσει ότι συστηματικά συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς δικαιολογημένα ή αδικαιολότητα τις ακυρώνουν προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη και την αξιοπιστία του ιστότοπου.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:
Τα μέλη του easymove.gr έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προσωπικά τους στοιχεία μόνο εφόσον το επιθυμούν, με τα μέλη που επιιθυμούν να συνάψουν συμφωνία μαζί τους. Το απόρρητο των υπόλοιπων στοιχείων διασφαλίζεται από το easymove.gr με κάθε δυνατό και γνωστό τρόπο. Ωστόσο το easymove.gr δε μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στα οποία θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία θα τηρήσουν και σεβαστούν το απόρρητο των στοιχείων αυτών.
Κάθε συλλογή, χρήση και αποθήκευση στοιχείων μελών επιτρέπεται μόνο για το σκοπό της χρήσης του easymove.gr και συγκεκριμένα για την κατάρτιση συμβάσεων που επιδιώκονται από τον ιστότοπο αυτό.
Κάθε μέλος που οικειοθελώς επιτρέπει τη δημοσιεύση και κοινοποίηση των στοιχείων του αυτομάτως στερείται κάθε δικαίωμα προστασίας του απορρήτου, αλλά και κάθε άλλης μορφής προστασίας τόσο σε σχέση με την ιστοσελίδα easymove.gr, όσο και σε σχέση με όσους έχουν δικαίωμα της χρήσης του ιστότοπου.
Κάθε μέλος έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει από το easymove.gr να διαγράψει το λογαριασμό του και κάθε άλλο στοιχείο που διατηρεί στα αρχεία του και θεωρείται προσωπικό δεδομένο.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον ένα μέλος δε συμφωνεί με τον τρόπο χρήσης και τήρησης των δεδομένων του οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Το easymove.gr επιφυλάσσεται να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία σε περίπτωση που παραβιαστούν έστω και κατ’ ελάχιστο οι όροι του απορρήτου.

7, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο easymove.,gr. Υπάρχει ειδικός χώρος του ιστότοπου όπου τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν τη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών των μεταφορέων και να κάνουν παρατηρήσεις ή και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η αξιολόγηση γίνεται με βαθμολόγηση και συνοπτικά σχόλια όπως παρακάτω:
1 αστέρι: πολύ κακή εξυπηρέτηση, 2 αστέρια: κακή εξυπηρέτηση, 3 αστέρια: μέτρια εξυπηρέτηση, 4 αστέρια: καλή εξυπηρέτηση, 5 αστέρια: άριστη εξυπηρέτηση.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν πρέπει να περιλαμβάνει προσβλητικές ή συκοφαντικές εκφράσεις γιατί ενδέχεται να επιφέρει νομικές κυρώσεις.
Επίσης στην αξιολόγηση δεν επιτρέπεται η αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η καλυμένη διαφήμιση.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Ο,τι υλικό δημοσιεύεται ή αναρτάται στον ιστότοπο easymove.gr προστατεύεται από τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία και με τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Για κάθε υλικό που δημοσιεύεται ή αναρτάται στον ιστότοπο το easymove.gr έχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε μέλος ή χρήστης μπορεί να εκτυπώσει ή να μεταφορτώσει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αποσπάσματα σελίδας ή σελίδες του ιστότοπου, μόνο για προσωπική του χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση της παρουσίασης ή των εγγράφων ή των ηλεκτρονκιών αντιγράφων που έχουν τυπωθεί ή μεταφορτωθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται υλικό από τον ιστότοπο easymove.gr για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να μνημονεύεται η προέλευσή του. Εκτός από το περιεχόμενο του ιστότοπου easymove.gr, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια αλλά και μεθοδολογία των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλο το αρχειακό υλικό του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται στον ιστότοπο easymove.gr και φέρουν σήματα των αντίστοιχων φορέων-δικαιούχων τους αποτελεούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς η ευθύνη βαρύνει αυτούς τους φορείς χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη για το easymove.gr.

9. ΕΥΘΥΝΗ:

Για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων που δε συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τον ιστότοπο και τη λειτουργία του (ενδεικτικά: δημοσίευση στοιχείων και καταχώρηση προσφορών) ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη. Επίσης ο ιστότοπος δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με τα πράγματα που προτείνονται προς μεταφορά, ούτε με τους μεταφορείς που προτίθενται να εκτελέσουν τη μεταφορά. Οι συμβάσεις μεταφοράς και οι συμφωνίες συνάπτονται μεταξύ των χρηστών και των μεταφορέων και η συμμετοχή του easymove.gr εξαντλείται στη γνωστοποίηση των εκατέρωθεν ενδιαφερομένων.

Το easymove.gr δεν έχει καμία ανάμειξη στις συναλλαγές και την εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων μεταφοράς μεταξύ των χρηστών και των μεταφορέων. Δυνητικά μπορεί να μεσολαβήσει σε περίπτωση που κάποιο μέρος το επιθυμεί στην επίλυση κάποιας διαφωνίας αλλά η μεσολάβηση αυτή έχει συμβουλευτικο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αλήθεια των προτάσεων ή των προσφορών και των σχολίων ή άλλων πληροφοριών, ούτε τη νομιμότητα της μεταφοράς ή των μεταφερομένων πραγμάτων.
Για την καταχώρηση μια προσφοράς ή μίας πρότασης για μεταφορά στον ιστότοπο easymove.gr ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για την αλήθεια την νομιμότητα ή την εγκυρότητα των περιγραφομένων στοιχείων. Το easymove.gr δεν μπορεί και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων που καταχωρούν στον ιστότοπο τα εγγεγραμμένα μέλη. Συνεπώς την ευθύνη των καταχωρήσεων φέρει κάθε συμβαλλόμενο μέρος και είναι σαφές και ανέγκλιτα αποδεκτό ότι δηλώσεις ή πράξεις των συμβαλλομένων μερών δεν επισύρουν καμία αστική, ποινική ή άλλης φύσεως ευθύνη του ιστότοπου.
Ο ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιά, υλική ή οικονομική έστω και αν η ζημιά αυτή οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας. Η χρήση του ιστότοπου easymove.gr και των υπηρεσιών του είναι αυτή που προβλέπται και περιγράφεται στους παρόντες όρους συνεργασίας. Για κάθε παραβίαση των όρων χρήσης και συνεργασίας που εκτίθενται στο παρόν και τους οποίους κάθε μέλος, χρήστης, μεταφορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ευθύνεται σε αποζημίωση για την αποκατάσταση ηθικής ή υλικής ζημίας, απώλειας εσόδων ή πρόσθετων εξόδων που θα προκύψουν από την παραβίαση των όρων αυτών.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Κάθε έγγραφο που αφορά στη συνεργασία με τον ιστότοπο easymove.gr θα επιδίδεται μονίμως στη διεύθυνση που θα δηλώνεται κατόπιν επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info @ easymove.gr. Κάθε ενημέρωση, ειδοποίηση και εν γένει επικοινωνία γίνεται με email στην διεύθυνση email που δίνεται στο easymove.gr κατά την αίτηση εγγραφής

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ μελών-χρηστών-επισκεπτών και του easymove.gr οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Προσπάθειά μας είναι να αναζητήσουμε εναλλακτικές διαδικασίες για την επίλυση των διαφωνιών αντί της προσφυγής στην αντιδικία. Σε κάθε περίπτωση οι όροι που αναγράφονται εδώ έχουν χαρακτήρα συμφωνητικού, διέπονται και ερμηνεύονται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Σε κάθε δικαστική διένεξη αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.